گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

مقالات

نوع مقاله :
:: نظم مکان ساز

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه ارشد-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1393
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2015
نام مجله به زبان اصلی : مجموعه مقالات رواق نظر (ده مقاله در معماری)
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله : مقاله اصیل پژوهشی
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله :
صفحه شروع :
صفحه پایان :
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : -

کتاب مجموعه مقالات با عنوان «رواق نظر، ده مقاله در معماری» شامل مقالات پژوهشی مستخرج از پایان نامه های نظری کارشناسی ارشد معماری یزد می باشد. این مجموعه مقالات تحت راهنمایی استاد محترم، جناب دکتر هادی ندیمی تهیه و در انتشارات فرهنگستان هنر چاپ شده است. (با پیشگفتاری از جناب دکتر ندیمی و مقدمه دکتر محمد رضا اولیاء)
:: هویت مکان های تاریخی در بستر تغییر، تحقیق در مبنای نظری مواجهه هویت مکان های تاریخی با تغییر

زبان اصلی : فارسي
نوع مقاله : مجله
مقاله مستخرج از : پایان نامه دکترا-استاد راهنما اول
سال ارائه مقاله (شمسی) : 1395
سال ارائه مقاله (میلادی) : 2016
نام مجله به زبان اصلی : مرمت و معماری ایران
درجه مجله : علمی - پژوهشی
نحوه ارائه مقاله :
شماره بین المللی-ISSN :
دوره (جلد) :
ضریب تاثیر مجله : 0
متوسط ضریب تاثیر رشته : 0
شماره مجله : 11
صفحه شروع : 1
صفحه پایان : 12
نویسنده مسئول هستم : بلي
نام همکاران (با احتساب نام متقاضی) : ابوذر صالحی - هادی ندیمی - فرهنگ مظفر -

1