گروه آموزشی : ارتباط تصویری
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : - پژوهش هنر - گرایش ارتباط تصویری

تقديرنامه ها و افتخارات

:: برگزيده بخش بزرگسال

مرجع اهداء کننده : پنجمين جشنواره بين‌المللي فارابي
مقام : رتبه اول
تاریخ : 1390/08/101