مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 ارتقا به مرتبه دانشياري

مرجع اهداء کننده : رياست دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 رتبه برگزيده در سومين جشنواره ملي شهر پژوهي شهر اصفهان در بخش کتاب

مرجع اهداء کننده : شهرداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/10/01


3 رتبه برگزيده در سومين جشنواره ملي شهر پژوهي شهر اصفهان در بخش مقاله

مرجع اهداء کننده : شهرداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1394/10/01


4 ارائه مقاله برگزيده در هفته پژوهش

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


5 تقدير براي تز کارشناسي برتر

مرجع اهداء کننده : معاونت پژوهشي دانشگاه فردوسي مشهد
مقام :
تاریخ : 1371/04/10


6 تقدير به عنوان دانشجوي نمونه کشوري دوره دکتري 1378-1379

مرجع اهداء کننده : رياست جمهوري
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


7 تقدير به عنوان دانشجوي نمونه کشوري دوره دکتري 1378-1379

مرجع اهداء کننده : معاونت آموزشي دانشگاه اصفهان
مقام :
تاریخ :


8 دانشجوي نمونه دکتري سال 1378-1379

مرجع اهداء کننده : وزارت فرهنگ و آموزش عالي
مقام :
تاریخ :


9 رتبه سوم عملکرد پژوهش سه ساله دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1387/09/25


10 پژوهشگر ممتاز سالهاي 84-80

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1389/03/17


11 پژوهشگر برگزيده دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1385/09/16


12 پژوهشگر برگزيده دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/09/17


13 پژوهشگر برگزيده استان

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1382/09/17


14 انتخاب به عنوان زن موفق

مرجع اهداء کننده : استانداري اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/05/15


15 پژوهشگر برگزيده دانشگاه

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناروي
مقام :
تاریخ : 1383/11/181