گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - مهندسی معماری

تقديرنامه ها و افتخارات

:: عضو بنياد ملي نخبگان

مرجع اهداء کننده : بنياد ملي نخبگان
مقام :
تاریخ : 1394/05/15


:: دانشجوي نمونه کشوري

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1393/05/151