گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری
مرتبه علمي : دانشیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 استاد محبوب

مرجع اهداء کننده : انجمن صنفي دانشجويان - معاونت آموزشي دانشگاه
مقام :
تاریخ : 1387/02/121