گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

تقديرنامه ها و افتخارات

1 لوح يادبود به پاس خدمات ارزنده در عرصه مهندسي و شهرسازي

مرجع اهداء کننده : سازمان نظام مهندسي ساختمان استان اصفهان
مقام :
تاریخ : 1384/12/09


2 معاون آموزشي برتر

مرجع اهداء کننده : وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مقام :
تاریخ : 1391/08/181