گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - محیط های یادگیری
مرتبه علمي : استاد تمام

تقديرنامه ها و افتخارات

1 پژوهشگر نمونه در دانشگاه هنر اصفهان

مرجع اهداء کننده : دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1386/06/01


2 جايزه انتشار مقاله هاي پژوهشي

مرجع اهداء کننده : QUT
مقام :
تاریخ : 1391/03/01


3 تز دکتري ممتاز در دانشکده طراحي

مرجع اهداء کننده : QUT
مقام :
تاریخ : 1391/08/011