گروه آموزشی : مرمت آثار و اشیاء فرهنگی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

تقديرنامه ها و افتخارات