گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - معماری - مرمت آثارتاریخی-

تقديرنامه ها و افتخارات

1 جايزه معمار 99

مرجع اهداء کننده : موسسه معمار
مقام : سوم
تاریخ : 1399/07/201