گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : - صنایع دستی - مرمت آثار تاریخی

تقديرنامه ها و افتخارات