مرتبه علمي : استادیار

تقديرنامه ها و افتخارات

1 لوح سپاس

مرجع اهداء کننده : رييس دانشگاه هنر اصفهان
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


2 لوح سپاس

مرجع اهداء کننده : مديركل بنياد شهيد انقلاب اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


3 لوح سپاس

مرجع اهداء کننده : معاونت فرهنگي وامور اجتماعي بنياد شهيد انقلاب اسلامي
مقام :
تاریخ : 1278/10/11


4 لوح سپاس

مرجع اهداء کننده : معاونت فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم
مقام :
تاریخ : 1278/10/111