بيوگرافي

نام : نادر نام خانوادگی : شایگان فر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : n.shayganfar@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :