مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : عبدالعلی نام خانوادگی : باقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : aa.bagheri@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : نقش فرهنگ بصری در هویت بخشیدن به طراحی پوستر در ایران
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : گرافیک تلویزیون ( گرافیک متحرک)
3 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تولید سیما ( گرایش ارتباط تصویری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده صدا و سیما تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه : طراحی هویت بصری شبکه اجتماعی سازمان صدا و سیما
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : طراحی آموزشی در دانشگاه‌ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
2 عنوان دوره : آموزش تخصصی ویژه مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
3 عنوان دوره : روش تحقیق کیفی در هنر
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
4 عنوان دوره : بازخوانی نظام آموزشی هنر
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
5 عنوان دوره : داوری مقالات علمی_ پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
6 عنوان دوره : کاربرد کامپیوتر در روش تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
7 عنوان دوره : روش شناسی پژوهش کیفی (مبانی فلسفی و رویه های علمی)
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
8 عنوان دوره : روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
9 عنوان دوره : آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی_ پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :