بيوگرافي

نام : عبدالعلی نام خانوادگی : باقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aa.bagheri@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :