بيوگرافي

نام : عبدالعلی نام خانوادگی : باقری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aa.bagheri@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران سال اخذ مدرک : 1396
عنوان پایان نامه : نقش فرهنگ بصری در هویت بخشیدن به طراحی پوستر در ایران
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : ارتباط تصویری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1375
عنوان پایان نامه : گرافیک تلویزیون ( گرافیک متحرک)
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : تولید سیما ( گرایش ارتباط تصویری)
دانشگاه محل تحصیل : دانشکده صدا و سیما تهران سال اخذ مدرک : 1367
عنوان پایان نامه : طراحی هویت بصری شبکه اجتماعی سازمان صدا و سیما
دوره های آموزشی طی شده
عنوان دوره : طراحی آموزشی در دانشگاه‌ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آموزش تخصصی ویژه مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق کیفی در هنر
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : بازخوانی نظام آموزشی هنر
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : داوری مقالات علمی_ پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : کاربرد کامپیوتر در روش تحقیق
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : روش شناسی پژوهش کیفی (مبانی فلسفی و رویه های علمی)
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :
عنوان دوره : آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی_ پژوهشی
ارائه دهنده :
محل دوره : طول دوره :