مرتبه علمي : استادیار

بيوگرافي

نام : بهروز نام خانوادگی : شهبازی چگنی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : b.shahbazi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :