بيوگرافي

نام : فرشید نام خانوادگی : ایروانی قدیم
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : iravanline@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :