گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - معماری (طراحی شهری)

بيوگرافي

نام : شیما نام خانوادگی : روشن ضمیر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :