گروه آموزشی : مدیریت جهانگردی
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : مصلحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.moslehi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :