گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

بيوگرافي

نام : محسن نام خانوادگی : مصلحی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.moslehi@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : مدیریت جهانگردی، برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی شهری
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : مدیریت د.ولتی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1376
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : برنامه ریزی توریسم
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه : نقش بازاریابی وتبلیغات در گردشگری پایدار شهر اصفهان
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : جغرافیا و برنامه ریزی شهری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه اصفهان سال اخذ مدرک : 1394
عنوان پایان نامه : تبیین الگوي توسعۀ گردشگری پایداربا رویکرد دانش بنیان (مطالعه موردي: شهر اصفهان)
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : آموزش توسعه گردشگری کشور محوری ( ایران)
ارائه دهنده : ) Japan International Cooperation Agency
محل دوره : کشور ژاپن طول دوره :
2 عنوان دوره : آموزش توسعه مراکز اقامتی و پذیرائی
ارائه دهنده : وزارت توریسم ترکیه
محل دوره : کشورترکیه طول دوره :
3 عنوان دوره : آموزش توسعه گردشگری (سیاحتی و زیارتی)
ارائه دهنده : مرکز آموزش منابع انسانی وزارت فرهنگ وارشاد
محل دوره : وزارت فرهنگ وارشاد طول دوره :
4 عنوان دوره : آموزش استاندارد سازی و درجه بندی تاسیسات اقامتی و پذیرائی
ارائه دهنده : مرکزآموزش میراث فرهنگی
محل دوره : وزارت میراث فرهنگی وگردشگری وصایع دستی طول دوره :
5 عنوان دوره : آموزش بازاریابی وتبلیغات درتوسعه گردشگری خارجی
ارائه دهنده : مرکزآموزش میراث فرهنگی
محل دوره : وزارت میراث فرهنگی وگردشگری وصایع دستی طول دوره :
6 عنوان دوره : آموزش گردشگری الکترونیک
ارائه دهنده : میراث آریا
محل دوره : وزارت میراث فرهنگی وگردشگری وصایع دستی طول دوره :
7 عنوان دوره : آموزش گردشگری با علایق ویژه
ارائه دهنده : دانشگاه علم وفرهنگ
محل دوره : دانشگاه علم وفرهنگ ومعاونت گردشگری طول دوره :
8 عنوان دوره : آموزش گردشگری خلاق
ارائه دهنده : مرکزآموزش میراث فرهنگی
محل دوره : وزارت میراث فرهنگی وگردشگری وصایع دستی طول دوره :
9 عنوان دوره : آموزش AGRO TOURISM
ارائه دهنده : مرکزآموزش میراث فرهنگی
محل دوره : وزارت میراث فرهنگی وگردشگری وصایع دستی طول دوره :
10 عنوان دوره : آموزش روشها وفنون تدریس
ارائه دهنده : آموزش منابع انسانی
محل دوره : استانداری اصفهان طول دوره :
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : شناخت جهانگردی
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1391
2 عنوان دوره : مدیریت منابع انسانی گردشگری
محل دوره : دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : 1393
3 عنوان دوره : جغرافیای جهانگردی
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1394
4 عنوان دوره : نظامهای تطبیقی
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1394
5 عنوان دوره : طراحي وايجادسازمانهاي متناسب باعصراطلاعات
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1395
6 عنوان دوره : نظريه هاوفرآيند ارتباطات سازماني
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1396
7 عنوان دوره : مديريت تحول و بهبود سازماني در بخش دولتي
محل دوره : پیام نور تاریخ دوره : 1397
8 عنوان دوره : اصول برنامه ریزی در گردشگری
محل دوره : دانشگاه هنر تاریخ دوره : 1398
9 عنوان دوره : GIS در گردشگری
محل دوره : دانشگاه هنر تاریخ دوره : 1399
10 عنوان دوره : ارزیابی طرحهای توسعه درگردشگری
محل دوره : دانشگاه هنر تاریخ دوره : 1399