گروه آموزشی : هنر اسلامی
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : جلیل نام خانوادگی : جوکار
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : j.jokar@aui.ac.ir
ایمیل : info@jaliljokar.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :