گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : - آهنگسازی

بيوگرافي

نام : محمدهادی نام خانوادگی : عیان بد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : Hadi@ayanbod.com
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :