بيوگرافي

نام : مینو نام خانوادگی : شفائی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.shafaei@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :