گروه آموزشی : موزه و گردشگری
دانشکده : پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

بيوگرافي

نام : مرضیه نام خانوادگی : حکمت
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : مأمور
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :