دانشکده : حفاظت و مرمت

بيوگرافي

نام : سیدهاشم نام خانوادگی : حسینی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.hoseini@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی : کتيبه هاي اسلامي- فلزکاري دوران اسلامي- باستانشناسي و هنر اسلامي- هنر نگارگري دوران اسلامي- معماري ايران در دوران اسلامي- تزيينات وابسته به معماري ايران در دوران اسلامي- هنرهاي کاربردي دوران اسلامي- هنرسفالگري دوران اسلامي.
سوابق علمی و تحصیلی