گروه آموزشی : نقاشی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : - پژوهش هنر

بيوگرافي

نام : سیدمحسن نام خانوادگی : علوی نژاد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sm.alavinezhad@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : پژوهش هنر
دانشگاه محل تحصیل : شاهد سال اخذ مدرک : 1390
عنوان پایان نامه :