بيوگرافي

نام : بهار نام خانوادگی : مختاریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : b.mokhtariyan@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :