گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - طراحی شهری

بيوگرافي

نام : آمنه نام خانوادگی : بختیار نصر آبادی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :