گروه آموزشی : عكاسی
دانشکده : هنرهای تجسمی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - آهنگسازی

بيوگرافي

نام : مهدی نام خانوادگی : ترمه باف شیرازی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.termehbaaf@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :