بيوگرافي

نام : قباد نام خانوادگی : کیانمهر
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : q.kiyanmehr@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :