بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : عباسی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : s.abasi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :