مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : صالحی کاخکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : salehi.k.a@aui.ac.ir
ایمیل : ahmadsalehikakhki@yahoo.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : باستان شناسي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسي(گرايش دوره اسلامي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
3 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسي(گرايش پيش از تاريخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :