مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : صالحی کاخکی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : salehi.k.a@aui.ac.ir
ایمیل : ahmadsalehikakhki@yahoo.com
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : باستان شناسي
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1369
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسي(گرايش دوره اسلامي)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1372
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسي(گرايش پيش از تاريخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس تهران سال اخذ مدرک : 1386
عنوان پایان نامه :