گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : دكتري تخصصي - باستان شناسی

بيوگرافي

نام : بهرام نام خانوادگی : عنانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استادیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : b.anani@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : سیستان و بلوچستان سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : فضاهای برهمکنش در شرق ایران بر اساس یافته های باستان شناختی محوطه کله کوب سرایان
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : هنر اصفهان سال اخذ مدرک : 1400
عنوان پایان نامه : تحلیل پراکنش استقرارهای جنوب خراسان (شرق مرکزی) از پارینه سنگی تا پایان مفرغ بر اساس مدلهای استقراری