بيوگرافي

نام : محمدمهدی نام خانوادگی : پوستین دوز
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : m.poustindooz@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :