گروه آموزشی : شهرسازی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : محمد نام خانوادگی : مسعود
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.masoud@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : معماری
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تولوز فرانسه سال اخذ مدرک : 1361
عنوان پایان نامه :
2 درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : شهرسازی و آمایش سرزمین
دانشگاه محل تحصیل : پروانس (اکس- مارسی) فرانسه سال اخذ مدرک : 1365
عنوان پایان نامه :
به منظور دریافت رزومه، دانلود فایل در قسمت راست صفحه را انتخاب نمایید.