گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - هنر اسلامی

بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : فتحی زاده
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :