بيوگرافي

نام : مجید نام خانوادگی : صالحی نیا
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : salehinia@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :