بيوگرافي

نام : حمید رضا نام خانوادگی : روحانی راوری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : h.rohani@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :