بيوگرافي

نام : رضا نام خانوادگی : نصر اصفهانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.nasr@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :