بيوگرافي

نام : امیر عباس نام خانوادگی : محمدی راد
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : am.rad@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :