گروه آموزشی : فرش
دانشکده : صنایع دستی
رشته تحصیلی : فوق ليسانس - مرمت اشیای فرهنگی وتاریخی

بيوگرافي

نام : بدری نام خانوادگی : حکیمیان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : b.hakimian@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :