گروه آموزشی : طراحی صنعتی
دانشکده : معماری و شهرسازی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : سعید نام خانوادگی : علیاری
تاریخ تولد :
محل تولد : ملکان
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : s.aliari@aui.ac.ir
ایمیل : Saeidaliari@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : طراحي محصول، طراحي خدمات، طراحي کسب و کار، طراحي استراتژيک
سوابق علمی و تحصیلی
1 درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : هنر اسلامی تبریز سال اخذ مدرک : 86
عنوان پایان نامه : کاربرد هندسه و تناسبات در طراحی صنعتی (طراحی قفسه کتاب بر اساس تناسبات طلائی)
2 درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : طراحی صنعتی
دانشگاه محل تحصیل : امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) سال اخذ مدرک : 88
عنوان پایان نامه : طراحی وسیله ای جهت ادای فریضه نماز برای سالمندان با رویکرد هویت فرهنگی
دوره های آموزشی طی شده
1 عنوان دوره : روش مطالعات تطبیقی
ارائه دهنده : دکتر بهمن نامور مطلق
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
2 عنوان دوره : مقاله نویسی
ارائه دهنده : دکتر محمد رزاقی
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
3 عنوان دوره : تفکر دیزاین
ارائه دهنده : دکتر مهران فاطمی نیا
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
4 عنوان دوره : فرآیند طراحی خلاقه
ارائه دهنده : دکتر مهران فاطمی نیا
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
5 عنوان دوره : روش تحقیق کیفی
ارائه دهنده : دکتر پروین پرتوی
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
6 عنوان دوره : آشنایی با ساختار و نگارش مقالات علمی پژوهشی
ارائه دهنده : دکتر محمودرضا ثقفی
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 8 ساعت
7 عنوان دوره : ایده پردازی و خلاقیت و ایجاد شرکت های دانش بنیان
ارائه دهنده : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 11 ساعت
8 عنوان دوره : پژوهش نمایی: روش های نو در ارائه پژوهش
ارائه دهنده : دکتر مهرداد پورعلم
محل دوره : ساختمان سرلت دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 4 ساعت
9 عنوان دوره : نشانه شناسی کفتمانی هنر
ارائه دهنده : دکتر فرزان سجودی
محل دوره : معاونت پژوهشی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 15 ساعت
10 عنوان دوره : Souvenirs from the future
ارائه دهنده : Professor Paolo Cardini
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان طول دوره : 32 ساعت
دوره های آموزشی تدریس شده
1 عنوان دوره : آشنایی با نرم افزار Prezi
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آذر 90
2 عنوان دوره : پروژه دقیقه 90
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : اردیبهشت 93
3 عنوان دوره : برنامه جهانی دورهمی برای طراحی پایدار-اصفهان
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آبان 93
4 عنوان دوره : برنامه جهانی دورهمی برای طراحی خدمات-اصفهان
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : اسفند 93
5 عنوان دوره : نخستین رویداد کارآفرینی «هم نت»
محل دوره : اتاق بازرگانی استان اصفهان-بنیاد نخبگان استان اصفهان تاریخ دوره : 94
6 عنوان دوره : برنامه جهانی دورهمی برای طراحی پایدار-اصفهان
محل دوره : دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان تاریخ دوره : آبان 95