گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
رشته تحصیلی : - باستان شناسی

بيوگرافي

دریافت رزومه دریافت رزومه
نام : حمیدرضا نام خانوادگی : قربانی
تاریخ تولد :
محل تولد : مشهد
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : hr.ghorbani@aui.ac.ir
ایمیل : hr.qorbani@gmail.com
زمینه تحقیقاتی : باستان شناسی پیش از تاریخ ایران- باستان شناسی پیش از تاریخ بین النهرین- باستان مردم شناسی- باستان شناسی پیش از تاریخ آناتولی- هنر پیش از تاریخ- باستان معماری شناسی- نوسنگی شدن و نوسنگی ایران، بین النهرین و آناتولی- باستان شناسی جوامع یکجانشین اولیه- باستان شناسی جوامع کوچنده/کوچ نشین (رمه دار)-پیش از تاریخ و مطالعات میان رشته ای.
سوابق علمی و تحصیلی
درجه تحصیلی :کارشناسي رشته تحصیلی : باستان شناسی
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تهران سال اخذ مدرک : 1381
عنوان پایان نامه :
درجه تحصیلی :کارشناسي ارشد رشته تحصیلی : باستان شناسی (گرایش پیش از تاریخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1384
عنوان پایان نامه : برهم کنش اقتصادی-اجتماعی کوچ گران و یکجانشینان و نقش آن بر تحول الگوهای استقراری در زاگرس مرکزی در دوره کلکولیتیک (باستان مردم شناسی)
درجه تحصیلی :دکتری تخصصی رشته تحصیلی : باستان شناسی (گرایش پیش از تاریخ)
دانشگاه محل تحصیل : دانشگاه تربیت مدرس سال اخذ مدرک : 1391
عنوان پایان نامه : همگرایی یا واگرایی بین جوامع فراپارینه سنگی و آغاز نوسنگی؛ ترکیب پژوهش های باستان شناختی زاگرس مرکزی با کوهپایه های زاگرس و توروس