گروه آموزشی : معماری
دانشکده : معماری و شهرسازی
رشته تحصیلی : - مهندسی مدیریت ساخت

بيوگرافي

نام : شاهین نام خانوادگی : دبیریان
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :