بيوگرافي

نام : روزبه نام خانوادگی : پرچمی قهفرخی بختیاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : r.parchami@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :