بيوگرافي

نام : روزبه نام خانوادگی : پرچمی قهفرخی بختیاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.parchami@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :