مرتبه علمي : استاد تمام

بيوگرافي

نام : سید محمد امین نام خانوادگی : امامی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : استاد تمام نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.emami@aui.ac.ir
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : معدنکاري کهن و آرکئومتالورژي - ساختار شناسي و تکنيک ساخت سفال - کانيهاي رسي - پترولوژي سرباره هاي ذوب - ترموديناميک و نمودارهاي فازي - پترولوژي سنگهاي آذرين - روشهاي ميکروسکپي شناسايي مواد سيليکاته و فلزي (ميکروسکپ پلاريزان - ESEM - AFM - CLSM ) - تحليل کيفي و کمي فازهاي کريستالين با استفاده از متد Rietveld
سوابق علمی و تحصیلی