بيوگرافي

نام : رویا نام خانوادگی : عزیزی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : r.azizi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :