گروه آموزشی : باستان شناسی
دانشکده : حفاظت و مرمت
مرتبه علمي : دانشیار

بيوگرافي

نام : مرتضی نام خانوادگی : حصاری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : دانشیار نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : mhessari@aui.ac.ir
ایمیل : mhessari@yahoo.de
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : دوره آغاز نگارش شرق باستان؛ فرهنگ و تمدن هاي ايران باستان در خليج فارس و درياي مکران؛ فلزکاري و معدن کاري ايران باستان؛
سوابق علمی و تحصیلی