بيوگرافي

نام : مجتبی نام خانوادگی : عطارزاده جوزدانی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی :
ایمیل :
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی :