بيوگرافي

نام : احمد نام خانوادگی : امین پور
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : aminpoor@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :