بيوگرافي

نام : سیده مریم نام خانوادگی : ایزدی دهکردی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : sm.izadi@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :