گروه آموزشی : کتابت و نگارگری
دانشکده : صنایع دستی
مرتبه علمي : مربی

بيوگرافي

نام : میثم نام خانوادگی : براری
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : مربی نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
پایه ترفیع سالیانه : 0 آخرین تاریخ ترفیع :
ایمیل دانشگاهی : m.barari@aui.ac.ir
ایمیل : meysambarari@gmail.com
آدرس گوگل اسکالر :
زمینه تحقیقاتی : مطالعات تطبيقي هنر ايراني و اسلامي
سوابق علمی و تحصیلی