بيوگرافي

نام : زاهد نام خانوادگی : شفیعی
تاریخ تولد :
محل تولد :
مرتبه علمي : نوع همکاری : هيأت علمي تمام وقت
ایمیل دانشگاهی : z.shafiei@aui.ac.ir
ایمیل :
زمینه تحقیقاتی :